Dessa gäller vid köp av tjänster från LÅ Webbyrå

1. Allmänt

• Allmänna villkor för LÅ Webbyrå (nedan kallat LÅ Webbyrå) kan komma att ändras.
• Eventuella ändringar i villkoren träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på lawebbyra.se. Ändringar kan ske löpande och det är kundens ansvar att hålla sig uppdaterad kring dessa.
• Om kunden godkänt en design och produktion påbörjats kan inga större förändringar göras förutom t.ex. byta färg och/eller teckensnitt/storlek. Vill kunden byta design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får kunden betala en ny produktion enligt gällande prislista.

2. Avgifter & Betalning

• Avgifter utgår enligt Leverantörens vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Betalning görs mot faktura (30 dagar).
• Har full betalning inte skett senast 30 dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Leverantören rätten att med omedelbar verkan skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden.
• Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift. Leverantören och Prioritet Finans äger dessutom rätt att debitera lagstadgade eventuella inkassoavgifter.
• Om Kunden byter faktureringsadress eller e-postadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Leverantören.
• Leverantören äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om det krävs för att bibehålla kvalitén i produkten och det nya priset gäller då från och med nästa avtalsförnyelse.
• Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet.
• Kunden skall snarast meddela Leverantören om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 10 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.

3. LÅ Webbyrå´s rätt

• LÅ Webbyrå äger rätten att säga upp avtalet om Kund/kunden har brutit mot någon av punkterna i detta avtal.
• Hemsidan anses levererad när den är online samt fått kundens godkännande. LÅ Webbyrå äger ej rätt att använda bilder eller text, som kunden själv tagit fram, i andra sammanhang än på kundens hemsida/system.

4. LÅ Webbyrå´s ansvar

• LÅ Webbyrå är ej ansvarig eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

5. Kunds ansvar

•  Om kunden godkänt en design och produktion påbörjats kan inga större förändringar göras förutom t.ex. byta färg och/eller teckensnitt/storlek. Vill kunden byta design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får kunden betala en ny produktion enligt gällande prislista.
• Kund förbinder sig att följa svensk lagstiftning.
• Kund ansvarar även för all information denne publicerar på sin hemsida och det är kundens som skall lägga in information på hemsidan om inte ett serviceavtal har beställts.
• Om vi beställer webbhotell för hosting av hemsidan åt kunden tar vi inget ansvar för eventuella  direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Vänligen vänd er direkt till den leverantör som står för hostingen för eventuella frågor.

6. Tidpunkt för leverans av produkt eller tjänst

• Sker enligt överenskommelse. Vi tar inget ansvar om en deadline inte går att hålla på grund av att kunden varit sen med att lämna in material eller en flytt av domän, webbhotell eller liknande drar ut på tiden på grund av en extern leverantör.

7. Möten, utbildningar mm:
• Ingen utbildning ingår vid leverans av hemsidan men går att köpa till. Detta kan ske dels genom videoguider, telefonmöten eller på plats hos kunden. Dessa tjänster debiteras enligt timtaxa plus resekostnad.

8. Domäntransfer: Enligt timtaxa. Vid flytt av domän krävs en auktoriseringskod.

• Denna kod kan kund själv begära ut av sin tidigare leverantör. Sker detta debiteras kunden ej. Debitering sker enbart då Mild Media behöver kontakta kundens tidigare leverantör.

9. Exempel på övriga tjänster som inte ingår i leverans av hemsida
• Flytt av e-post, export av gammal hemsida, byte av webbhotell, byte av e-post tjänst, hjälp med webbapplikationer som t.ex. Google Analytics och Adsense, flytt av domän. På dessa samt andra liknande tjänster som ligger utanför produktionen av själva hemsidan kommer vi ta betalt enligt timtaxa.

10. Backup
• Kunden ansvarar själv för att se över att det regelbundet tas backups av hemsidan samt databasen. Många webbhotell erbjuder denna tjänst automatiskt men det är kundens ansvar att se till att deras webbhotell eller dem själva regelbundet tar backup av hemsidan samt dess databas. LÅ Webbyrå ansvarar inte för bortfall av data vid t.ex. hackerattack, serverhaveri, brand, stöld eller liknande.

11. Uppdatering av mjukvaran
• Då hemsidorna bygger på WordPress som ständigt är under utveckling kommer det med jämna mellanrum nya versioner av det. Vi tar inget ansvar för att funktioner, utseende, eller själva hemsidan kommer fungera i framtida versioner av WordPress. Vi ansvarar enbart för att de fungerar vid leverans i den just då aktuella versionen av WordPress. Samma sak gäller instpicksprogram (plugins) som används i hemsidan. Vi erbjuder oss alltid att ta säkerhetskopior av kundens hemsida och genomföra en uppdatering när en ny version har släppts, för detta debiterar vi enligt timtaxa. Om någon funktion, utseende eller själva hemsidan inte fungerar i den nya versionen av WordPress eller nya versionen av pluginet erbjuder vi oss att försöka lösa det enligt timtaxa, annars installeras den sedan tidigare befintliga versionen. Kunden kan med andra ord inte kräva att hemsidan ska fungera med nyare versioner av WordPress och/eller plugins och ingen ekonomisk ersättning kan utgå.

12. Innehållsansvar
• Om LÅ Webbyrå fått i uppdrag att skriva texter eller lägga in texter på hemsidan är det kundens ansvar att korrläsa och dubbelkolla att allt stämmer innan sidan släpps. Det är inte LÅ Webbyrås ansvar om något är felskrivet på hemsidan efter att kunden godkänt.

13. Referens
• LÅ Webbyrå äger rätt att använda samtliga produkter som referens i samtal med annan kund samt som exempel på lawebbyra.se

14. Länk
• LÅ Webbyrå äger rätt att längst ner på varje hemsida ha en länk till lawebbyra.se. Denna länk ska vara så liten som möjligt och inte på något sätt förstöra sidans design. Om kunden har önskemål om en så billig lösning som möjligt och väljer ett gratis WordPress tema kommer det även vara en länk till den som utvecklat temat i botten av sidan.

15. Priser & offerter
• De priser som anges i offert till kund gäller i sex månader om inget annat uppges.
Priserna är alltid exklusive moms.
Har kunden inte skickat in material så produktion av tjänsten har kunnat påbörjas inom tre månader från beställning så upphör kundens rätt att få samma pris.
Nuvarande timtaxa är 650 kronor ex moms. Påbörjad halvtimme debiteras.

16. Policy

• LÅ Webbyrå varken säljer eller ger bort kundernas e-postadresser.
• Kunders uppgifter används bara av LÅ Webbyrå för tjänstens skull men kunden kan användas i marknadsföringssyfte.

17. Force majeure

• LÅ Webbyrå skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, internet driftstörningar, hackerattacker eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som LÅ Webbyrå skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder LÅ Webbyrå inte heller kunnat undvika eller övervinna.

18. Support

• Efter att hemsidan är levererad och godkänd av kunden ingår support 1 månad från leverans. Mer kan köpas till.
• Vi siktar på att besvara alla supportärenden inom 72 timmar men lämnar inga garantier på hur snabbt ett svar kommer.
• Vi erbjuder våra kunder support enligt överenskommelse. Support definieras som ”ärenden där kunds problem avhjälps utan utvecklingstid”. Detta innebär att ärenden där programmering krävs för att avhjälpa kunds problem generellt inte anses som support och därför kommer debiteras enligt rådande timtaxa. Undantaget är
• Vid felsökning där felet ligger utanför LÅ Webbyrås kontroll debiteras kunden enligt gällande timtaxa. Ex. Om kund gör en felanmälan rörande åtkomst av webbplatsen och det visar sig att felet inte ligger hos LÅ Webbyrå utan t ex hos kundens internetleverantör eller webbhotell så debiteras alltså kunden enligt gällande timtaxa. Ligger felet hos LÅ Webbyrå åtgärdas det så snart som möjligt.

19. Ändringar i avtalet
• Ändringar i avtalet träder i kraft omedelbart efter att dem publicerats på hemsidan. Ändringar ersätter det gamla avtalet.

20. Tvist

• Tvist angående tillämpningen eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall, om Kunden är en näringsidkare, avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkats uppenbart inte överstiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallandet av skiljeförfarandet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman.
• Leverantören äger utan hinder av ovanstående rätt att föra talan inför allmän domstol eller kronofogdemyndighet när talan rör obetalda fordringar för avtalade tjänster.

Senast ändrad: 2012-04-16,

LÅ Webbyrå
Tomas Mäkitalo